سرود عالم ربانی

سرود عالم ربانی

سرود عالم ربانی

فراقت ای شهید جاوید در خاطر نمی‌گنجد

به کوی رهنوردانِ ره جانم چو خورشیدی درخشانی

شهید راه حق، شاه‌­آبادی

به خاک هرگز نیفتد قامتِ سرو بلند تو

جهان را آسمانِ حکمتی چون ماه تابانی

تو فرزند دلیر پیر انسانی به در سفتن

ز نامت نور می­‌بارد الا ای جان روحانی

شهید راه حق، شاه­آبادی

به خیل عشق‌بازان شهریار عشق جانانی

بهار گلشن یاران

الا  ای نور ربانی

شاه­‌آبادی

 

شاعر: آقای حبیبی

نظر خودتان را ارسال کنید