رسیدگی به مردم. رضایت همسر

رسیدگی به مردم. رضایت همسر

زمان انقلاب حاج‌آقا خیلی تلاش می‌کردند و نسبت به رزمنده‌ها حسّاس بودند و برابرشان احساس شرم و مسئولیت می‌کردند، جوری که آدم متحیّر می‌شد. ایشان در شبانه‌روز یکی‌دو ساعت می‌خوابیدند و در خانه تلفنی همیشه در دسترس بقیه بودند. مثلاً می‌خواستیم با هم غذا بخوریم اما تلفن اجازه نمی‌داد، یک‌بند زنگ می‌زد. ‌یک بار گفتم پشتی را جلوی پریز بگذارند که دیده نشود و به بچه‌ها گفتم: «شما بروید کنار آقاجان بنشینید و سیم تلفن را خیلی آرام بکشید تا آقاجان دو تا لقمه غذا بخورند.» اما تا بچه‌ها این کار را کردند و به محض این‌که قطع شد، بلافاصله ایشان متوجه شدند چرا تلفن دیگر زنگ نزد و خودشان رفتند سروقتش. اولش گمان کردند خراب شده. ولی بعدش که قضیه را فهمیدند، ناراحت شدند. من فقط می‌خواستم کمی استراحت کرده باشند. اما حاج‌آقا به‌سختی احساس مسئولیت می‌کردند.

در آن زمان فعالیتشان زیاد بود. می‌خواستم کاری کنم که ایشان کمتر فعالیت کنند. حاج‌آقا خیلی احترام برای من قائل بودند و همیشه به بچه‌ها سفارش می‌کردند که مواظب مادر باشید، سروصدا نکنید، اعصابشان ناراحت است. من هم از این مسئله سوءاستفاده کردم! گفتم: «آقا! شما که ساعت ۱۲ به بعد منزل می‌آیید، من اعصابم ناراحت می‌شود. صدای ماشین در خانه می‌پیچد. بیدار می‌شوم و دیگر خوابم نمی‌برد. پس هرکجا که تا ساعت ۲ و ۳ هستید همان‌جا باشید. چون صبح هم می‌خواهید زود بروید، پس دیگر خانه آمدن و این‌همه سروصدا کردن برای چیست؟» ایشان گفتند: «پس من کی بیایم که شما راضی باشید؟» گفتم: «اگر تا ساعت ۱۲ آمدید، که آمدید. اگر نیامدید، همان‌جا که بودید باشید. ایشان گفتند: «شما راضی می‌شوید ساعت ۱۲ بیایم؟» گفتم: «بله». شب بعد درست ساعت ۱۲ آمدند و پیش خودم گفتم چه خوب که حرفم را گوش دادند. اگر می‌دانستم، زودتر می‌گفتم و خیلی خوشحال شدم. اما شب بعد ایشان به جبهه رفتند و دیگر برنگشتند.

بعداً آقای دکتر منافی تعریف کردند که ‌ما آن شب تعجب کردیم که چرا حاج‌آقا ساعت ۱۲ به منزل می‌روند، گفتیم: «حاج‌آقا! خیلی عجیبه، هر شب ساعت ۲ و ۳ به منزل می‌رفتید، چرا امشب زود می‌روید؟» گفتند: «اگر امشب دیرتر از ۱۲ شب به خانه بروم، حاج‌خانم دیگر من را به منزل راه نمی‌دهد، به خاطر همین امشب زود می‌روم.» و تنها همان یک شب بود که زود به خانه آمدند. بعد رفتند به جبهه و دیگر برنگشتند.

نظر خودتان را ارسال کنید