آتشی که در همه می‌گرفت

آتشی که در همه می‌گرفت

آشنایی دکتر علی‌عسکری با شهید شاه‌آبادی

سال‌هايی كه ما وارد دانشگاه شديم و در عين حال قبل از آن در جريان فعاليت‌های سياسی بوديم،در همین پیوند از دبيرستان و در جريان فعاليت‌های سياسی، بنده با دوستانمان در جمع‌ هيئت‌های مذهبی و در محافل سياسی، با شهيد شاه‌آبادی آشنا شدم. شهيد شاه‌آبادی انسانی پرشور، باعزم و بااراده و انسانی مصمم و آتشين بود، به نحوی كه به هر كسی برخورد می‌كرد، آن روحيۀ عزت نفس و قدرت و روحيه‌ای كه داشتند و با ويژگی‌های عرفانی و معنوی كه در او بود و با شدت خشمی كه برآمده از اعتقاد به اسلام و راه امام بود و نسبت به رژيم فاسد و منحط پهلوی ابراز می‌شد، پرشوری و انگيزۀ قوی ايشان موجب می‌شد كه به هنگام تماس با ديگران، در  دانشجويان و  آحاد مردم و جوانان يك حالت انقلابی و ستيزه‌جويی با رژيم شاه ايجاد شود. ما در همان ايام جوانی با ايشان آشنا شديم و این روحیات جذاب و آتشین ما را با خود همراه کرد.

 

راوی: داماد شهید- عبدالعلی علی‌عسکری

نظر خودتان را ارسال کنید