تدریس کتاب تحریرالوسیله المقدمة الاولی۱

تدریس کتاب تحریرالوسیله المقدمة الاولی۱

مجدداً وقت می دهم، اگر قبل از بحث و شروع بحث، اگر کسی سؤال خاصی دارد. والله سؤال را عمیقاً کار کرده باشید و بعد سؤال کنید بیشتر به نفعتان خواهد بود. امروز ما درس را ادامه بدهیم و هفتۀ آینده شما تمام تلاشتان را کرده باشید. بعضی از اشکال‌هایتان را هفتۀ آینده تمام کنید و هفتۀ آینده را برای پاسخ دادن داشته باشید باز به نظر سریع‌تر. والله باز عملاً، آماده هستم برای پاسخ به سؤال‌هایتان بدهم، اگر کسی سؤال جدی و مطالعه کرده دارد، سؤال کنید تا من قبل از شروع درس جواب دهم. اگر سؤالی نیست، من بحث مسئلۀ هشتم را بگویم!

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئلۀ هشتم

لو قدم العصر ...

اگر وقت دو نماز، مثل ظهر و عصر، مثل مغرب و عشا رسیده است، ولی به جای اینکه رعایت ترتیب را بکند، دومی را مقدم بر اول قرار داده باشد نماز عصر را قبل از ظهر بخواند، نماز عشا را قبل از مغرب بخواند، اگر این عمل را انجام بدهد به هر صورتی عمداً، اگر انجام داده باشد، نماز باطل است؛ یعنی همان نمازی را که مقدم قرار داده است عمداً، نماز باطل است. حالا یک بحث‌هایی را داشتیم ما در مسئلۀ شش هفت که مقدم بر یعنی زمان دخول دو تا نماز وقت اول مخصوص نماز اول است و وقت آخر مخصوص به نماز آخر است. حالا اینجا چه این نمازی را که مقدم قرار داده در وقت مخصوص به نماز اولی قرار داده باشد، چه نه در وقت مشترک، چه در آن چهار رکعتی که فقط اول نماز ظهر تا چهار رکعت نماز ظهر را فقط می‌شود بخوانید، نماز عصرش را عمداً خوانده باشد چه نه، بعد از این چهار رکعت، تا قبل از اینکه چهار رکعت غروب را برسد، در وقت مشترک چهار رکعت عصر را مقدم می‌باشد ظهر را بخواند، چون عمداً خوانده نمازش باطل می‌باشد. اما اگر سهواً و اشتباهاً خیال کرد که نماز ظهرش را خوانده، نماز عصرش را خوانده است، اگر در وسط نماز یادش بیفتد که نماز عصر را می‌خواند، در حالی که نماز ظهر را نخوانده، اشتباه کرده است؛ همان وقت باید نیتش را برگرداند به نماز قبلی. نیت نماز عصر کرده بود، هر جای نماز که یادش افتاد باید نیت را به نماز ظهر، ولو قبل از سلام، ولی اگر در مثل نماز مغرب و عشا اشتباهاً خیال کرده نماز مغرب را خوانده و شروع کرد که نماز عشا را بخواند، بعد ناگهان متوجه شد که نماز مغرب را نخوانده، و باید نیت را برگرداند، باید وقتی باشد که جای عدول نماز اول باقی مانده. اگر رفت به رکوع رکعت چهارم، چهار رکعت شد که دیگر نماز چهار رکعتی نداریم، نماز مغرب که چهار رکعتی نیست. دیگر نماز مغرب نمی‌تواند باشد، و چون نماز عشا هم نمی‌تواند باشد، به نظر می‌رسد که باید گفت این نماز باطل است، و اغلب این است که باید گفت که دیگر باطل است، نه عشا واقع شده است و نه مغرب. اما بهتر این است که چون در وسط نماز قرار گرفته است این عمل، بهتر این است که نمازش را به صورت چهار رکعتی تمام بکند که دیگر نشکند و بعد مغرب را بخواند و بعد هم عشا را بخواند. ولی قول به اینکه بتوانیم بگیریم باطل است قوی می‌باشد، چون نظرش این است که می‌شود گفت قطعش کن، همان‌قدر که رسیدی به رکوع چهارم یادت افتاد که نماز مغرب را نخوانده بودی، این نماز نمی‌باشد و می‌توانی نماز را قطع بکنی، احتیاط است. مستحبی است که این نماز را تمام بکنی که یک نصف رکعت دیگر مانده است، تمام بکنی، سلام نماز را که گفتید بعد نماز عشا را بخوانی. ولی اگر نماز مغرب، نماز عشا را تمام کردی، سلام دادی یا نماز عصر را تمام کردی و سلام دادی بعد یادت افتاد که نماز ظهر را نخواندی یا نماز مغرب را نخواندی، نمازت درست می‌باشد، فقط یک بحثی می‌آید که نمی‌دانم قبلاً خواندیم.

اگر به اندازه وقت داشت، بايد نماز عشا را خواند، حتی اگر چهار ركعت وقت داشت نمی‌تواند سه ركعت مغرب را بخواند و سپس نماز عشا را خواند، و نماز مغرب را نمی‌تواند در وقت مختص عشا بخواند، مگر اينكه توجه نداشته باشد.

اگر برای حاضر به اندازۀ پنج ركعت وقت باقی باشد، بايد نماز ظهر را مقدم بدارد و سپس نماز عصر را بخواند. بايد در ترتيب رعايت شود. يا اگر مسافر به اندازۀ سه ركعت وقت داشت، بايد ترتيب را رعايت كند، اگرچه بعضی از قسمت‌های نماز عصر در وقت مغرب خوانده شود، و اگرچه بعضی از قسمت‌های نماز ظهر در وقت مخصوص عصر باشد، ولی چون قسمتی از آن در وقت مخصوص است بايد نماز ظهر خوانده شود و ترتيب رعايت شود.

اگر از چهار ركعت به پايين وقت باشد، وقت آن به اندازۀ تمام نماز عصر باشد و برای مسافر وقت آن برای دو ركعت باشد، فقط نماز عصر را می‌تواند بخواند. اگر يك آدم مسافر به اندازۀ چهار ركعت وقت داشته باشد تا نصف شب، يا آدم حاضر پنج ركعت وقت داشته باشد، رعايت ترتيب را بكند، اول نماز مغرب خوانده شود، سپس عشا. اگر مسافر چهار ركعت وقت دارد، حكماً بايد نماز مغرب را بخواند و سپس عشا را به جای آورد. اگر حاضر كمتر از پنج ركعت وقت داشته باشد، عشا را مقدم بدارد. اگر چهار ركعت وقت داشت، چون چهار ركعت وقت اختصاصی عشا می‌باشد، بايد نماز عشا را به جای آورد. اگر نماز عشا را خواند و وقت باقی ماند، نماز مغرب را زود بخواند و مبادرت بكند. اگر مسافر چهار ركعت وقت داشته باشد، اول نماز مغرب را بخواند. اگر سه ركعت وقت داشته باشد، تمام وقت عشا را مغرب می‌گيرد، نمی‌تواند نماز مغرب را اول وقت بخواند، بايد اول عشا را بخواند. حال كه عشا را خواند، يك ركعت وقت دارد. حالا بايد بلافاصله نماز مغرب را بخواند. روی اين مسائل دقت كنيد. اگر مسافر در نماز ظهر تصميم گرفت كه بماند، قبل از سلام نماز بايد نماز را چهار ركعتی بخواند. اگر نيت كرد كه ده روز می‌ماند، اگر چهار ركعت وقت دارد، بايد نماز عصر را بخواند.

نظر خودتان را ارسال کنید