اعلامیه می‌دهم، ولی جلوی همه وسط محّله!

اعلامیه می‌دهم، ولی جلوی همه وسط محّله!

پس از بازگشت از تبعیدگاه، در خط مشی و حرکت شهید شاه‌آبادی تغییر محسوسی مشهود گردید و مبارزات ایشان وارد مرحلۀ جدیدی شد. چرا که از آن پس تصمیم گرفتند که تعمّداً به طور کاملاً علنی علیه رژیم شاه فعالیت کنند و جز در موارد معدودی که مخفی‌کاری در آن زمینه‌ها ضروری بود، شدیداً از مبارزۀ مخفی پرهیز می‌کردند. به شکل فوق‌العاده عجیبی در کلیّۀ محافل و به طور علنی علیه رژیم شاه سخن می‌گفتند، اعلامیه و نوار پخش می‌کردند، آن هم در تیراژهای بالا. به‌ویژه منابع متعدّد و پُرقدرت تکثیر اعلامیه و نوار را تهیه دیده بودند و با تکیه بر آن‌ها، به طور روزافزون، حجم انتشار اعلامیه‌های حضرت امام و روحانیت را افزایش می‌دادند.

در آن دوران، اتومبیل ایشان همواره مملو از اعلامیه و نوار بود. در جواب بعضی‌ها که از ایشان اعلامیه مطالبه می‌کردند، با مزاح می‌گفتند: «اعلامیه داریم، ولی پانصد تا کمتر نه!» و حتّی از دادن نوار و اعلامیه به کسانی که به خاطر ترس از لو رفتن خودشان می‌خواستند از ایشان پنهانی نوار و اعلامیه بگیرند، خودداری می‌کردند و می‌گفتند: «اعلامیه می‌دهم، ولی جلوی همه، وسط محّله!»

نقل از کتاب استادزاده

نظر خودتان را ارسال کنید